CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Încheiat astăzi..........................

I.PĂRŢI CONTRACTANTE:

1.S.C. ………………………………………… cu sediul în ……………………………………………………………………… înregistrat la r.c. cu nr……………………………………… având codul unic de inregistrare………………………………………… denumit în continuare prestator.

2.DL/D-NA ………………………………………………………………. domiciliat(ă) in localitatea ………………………………………………………

strada …………………………………………………… numarul …… având cartea de identitate cu seria …… numărul ……………… denumit(ă) in continuare beneficiar.

Cele două părţi au convenit să incheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:

II.OBIECTUL SI DURATA CONTRACTULUI :

1.Obiectul contractului îl reprezintă sonorizarea pentru..............................

2.Evenimentul va avea loc in data de ........ începând cu ora .... in următoarea locaţie : .............................

III.PREŢUL :

1.Preţul prestaţiei este de ............. RON.

2.Suma se va achita prestatorului de catre beneficiar, astfel : Un avans de ..... ron la semnarea prezentului contract. Diferenţa se va achita la finalul evenimentului.

IV.OBLIGAŢIILE PARŢILOR :

1.Prestatorul de servicii se obligă :

a) Asigurarea echipamentelor de sonorizare

b) Asigurarea efectelor luminoase

c) Asigurarea programului muzical adecvat (Program DJ + Program muzică live)

d) Transportul aparaturii in bune condiţii la locaţia convenită in data şi la ora stabilite prin prezentul contract.

2.Beneficiarul serviciilor se obligă :

Achitarea sumelor către prestator la datele stabilite prin prezentul contract.

V.ÎNCETAREA CONTRACTULUI :


1. Rezilierea prezentului contract la cererea beneficiarului nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente intre părţile contractante.

2. Dacă prestatorul este în imposibilitatea de a duce la îndeplinire contractul în urma unei situaţii de forţă majoră dovedită cu documente eliberate de organele în drept, acesta se obligă la restituirea oricăror sume primite in avans pentru prestaţie.

3. In cazul în care evenimentul este anulat în urma unor restricţii guvernamentale, avansul se va restitui integral beneficiarului.


VI.LITIGII :

1.Părţile au convenit ca toate neinţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabilă.

2.În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

VII.CLAUZE FINALE :

1.Modificarea prezentului contract se va face numai prin act adiţional încheiat intre părţile contractante.

2.Prezentul contract a fost incheiat in 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR :

BENEFICIAR:


Protectia datelor cu caracter personal - GDPR:

Eu ………………………………..........……… am luat la cunostinta ca datele mele personale sunt colectate in scopul redactarii prezentului contract si sunt de acord ca aceste date sa fie prelurcate in acest scop. Am luat la cunostinta ca prelucrarea se efectueaza cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la protectia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circuatie a acestor date, conform regulamentului U.E. 679/2016.

Semnătura